Povinně zveřejňované informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název Obec Vítězná
2. Důvod a způsob založení   Obec  vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
3.   Organizační struktura   Organizační struktura:
 • Organizační struktura obce
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Organizace zřizované obcí:
 • Základní a mateřská škola Vítězná
4. Kontaktní informace Kontaktní informace naleznete zde na webu v sekci Kontakty.
5. Bankovní spojení
 • Komerční banka a.s., Dvůr Králové n/L
 • č.ú.: 1303703349/0100
6. 00278432
7. DIČ CZ00278432
8. Dokumenty
 • Dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu
9.   Žádosti o informace   Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec povinná poskytnout informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem. a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace, nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní. b) do 7 dnů od podání žádosti vyzve žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží, bude žádost odmítnuta. Způsob podání žádostí: a) ústně na Obecním úřadě ve Vítězné v úředních hodinách b) písemně poštou na adresu Obecní úřad Vítězná Kocléřov 123 Vítězná, PSČ 544 62 c) elektronicky na e-mail podatelna@vitezna.cz
10.   Příjem žádostí, stížností a dalších podání Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci Zastupitelstvo nebo použít již připravený formulář.
11.   Opravné prostředky   Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v kontaktech.
12. Formuláře Další potřebné a užitečné formuláře naleznete zde na webu v sekci Formuláře, smlouvy.
13.   Popisy postupů – návody pro řešení životních situací   V případě, že se ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na následujících odkazech, případně na portálu Ministerstva vnitra.
 • Vydání cestovních dokladů
 • Hlášení trvalého pobytu
 • Postup občana, u kterého vznikl požár
 • Uzavření manželství
 • Vyhledání matričních údajů
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • Co dělat při odcizení mobilního telefonu
 • Vydání občanského průkazu
 • Ověření podpisu
 • Petice
 • Přidělení rodného čísla
 • Udělení státního občanství
 • Podání trestního oznámení
 • Zbraně a zbrojní průkaz
14.   Nejdůležitější předpisy Obecní vyhlášky
 • Obecní vyhlášky
Zákony České republiky:
 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad.
16. Licenční smlouvy Obec nemá žádné licenční smlouvy.
17. Výroční zpráva Výroční zprávy jsou umístěny zde: 2018 – Výroční zpráva 2019 – Výroční zpráva  

Nepřehlédněte

Kapacita zubní ordinace ve Vítězné je maximálně naplněna.

K postupnému uvolňování dalších míst bude docházet v průběhu roku, o čemž budeme zájemce informovat zvěřejněním na našich stránkách. Děkujeme za pochopení!